Category: حمله/تجاوز

12-11 سال داشتم که در کوچه اي به سمت مدرسه ميرفتم

12-11 سال داشتم که در کوچه اي به سمت مدرسه ميرفتم. کوچه خلوت بود و ناگهان مردي از يکي از کوچه هاي فرعي بيرون اومد و از پشت محکم من را گرفت. من چنان ترسيده بودم که بدنم شل شده بود و نميتوانستم کاري انجام دهم يا حتي جيغ بزنم. در حال تقلا بودم که … ادامه

روایت خانوم الف: یه موتور اومد اذیتم کنه

چند سال پیش برای رفتن به کلاس خصوصی تند، تند داشتم میدویدم که به موقع به کلاس برسم یه موتور اومد اذیتم کنه و کیف اینام و بکشه، تنها زمانی بود که نمیدونم با چه جراتی پام و اوردم بالا و زدم به کمرش، خدارو شکر همون لحظه ماشین گشت رد شد از اون کوچه … ادامه