ناامنی جاده‌ای

سه شنبه همراه با دخترم از اتوبان قم – تهران , دخترم رانندگي ميکنه, هوا گرمه, شيشه ماشين را کمي پايين داديم و اين گذر هوا باعث افتادن شال سر دخترم شده در لاين سبقت هم هستيم که ماشيني از پشت چراغ مبزند و راه براي او بازميشود دخترم ميگه مامان ببينيد اين خانوم پشت ماشين بغلي چي ميگه که ميبينم دستور ايست ميدهد, ماشين شخصي است و هيچ آرم و نشانه اي ندارد, همسرش صندلي کنارش خوابيده, به دخترم ميگم نایسته و به راه خودش ادامه بدهد, باز خودش را ميکشه جلو ماشين ما و با خشونت دستور ايست ميدهد, دخترم به لاين سبقت مي آيد و کمي سرعتش را زياد ميکند که او ناگهان جلو ماشين ما ميپيچد و پايش را روي ترمز ميگذارد, بدن هر دو ما ميلرزد از ترس نميدانيم چه کنيم که دخترم به لاين ديگر ميرود, به او توصيه ميکنم از اين کناري برويم و سرعت کم تا او برود جاده هم برايمان نا امن شده است.

This post is also available in: English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *