اولين تجربه م وقتي بود که 8-9 ساله بودم

اولين تجربه م وقتي بود که 8-9 ساله بودم با پيراهن صورتي گلدار و جوراب کوتاه سفيد به مهماني رفته بودم و يکي از پسران آن خانواده مدام دوروبر من ميگشت و نگاهم ميکرد و مرا در موقعيتي قرار ميداد تا بدنم را نگاه کند, من متوجه نبودم چرا اين کار را ميکند. يک بار هم دنبالم از مدرسه تا خانه آمد. و من از وحشت نميدانستم چکار کنم و به هيچکس چيزي نگفتم. سالها بعد وقتي خودم چند فرزند داشتم اين موضوع را به مادرم گفتم و او هاج و واج و حيران ماند. و پرسيد چرا به من نگفتي؟

This post is also available in: English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *